ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว

ประวัตินักกีฬาอาวุโส

 

นายอุดม    แก้วแสนตอ      เกิดเมื่อ วันศุกร์ที่  6  เดือน กรกฏาคม   พ.ศ.  2499  อายุ 60 ปี   ที่หมู่บ้านบ้านแม่เชียงรายลุ่ม     อำเภอแม่พริก    จังหวัดลำปาง

 บิดาชื่อ             นายสมพงษ์   แก้วแสนตอ

มารดาชื่อ         นางเรียบ  แก้วแสนตอ

 การศึกษา

            จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       ที่โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

            จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ที่โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

            จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           ที่โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

            จบ   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกประวัติศาสตร์  วิชาโทเกษตรศาสตร์      ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลำปาง

            คุณวุฒิสูงสุด               ศึกษาศาสตร์บัณฑิต   จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  รุ่นที่ 1

 การรับราชการ

            เริ่มบรรจุรับราชการครูครั้งแรก   ที่โรงเรียนแม่พริกวิทยา  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง         เมื่อวันที่  22 เดือน พฤษภาคม   .  2521

            และย้ายมารับราชการที่โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2529     มาจนถึงปัจจุบัน  รวมอายุราชการ 38 ปี

 

ดังกล่าว     จึงเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องว่า        เป็นนักกีฬาอาวุโส      ประจำปี  255...    ของโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.1 KB

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180